درباره ما

لوگوی موسسه راهبردی جهان پژوه

بسمه تعالی

مؤسسه مطالعات راهبردی جهان پژوه

مؤسسه مطالعات راهبردی جهان پژوه به عنوان یک اتاق فکر پیشگام غیر انتفاعی در فعالیت‎های پژوهشی در حوزه امنیت و روابط بین‌الملل و مطالعات راهبردی، فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۲ آغاز کرد.

مأموریت این مؤسسه مطالعه و بررسی تهدیدات، فرصتها، چالش‎ها و بحران‎ها در منطقه و جهان و تأثیر آنها بر امور سیاسی و خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

این اتاق فکر کمک به روندهای تصمیم سازی آگاهانه و انسجام در سیاست‎ها و ارائه راهکارهای مناسب را از جمله وظایف خود برای نیل به اهداف تعیین شده می داند.

Email: info@jssi1.net